Niniejszy regulamin okre艣la zasady i warunki 艣wiadczenia us艂ug za po艣rednictwem system贸w teleinformatycznych lub system贸w 艂膮czno艣ci przez COHESIVE P.S.A. , za po艣rednictwem serwisu cohesiv.tech, dost臋pnego pod adresem internetowym cohesiv.tech

 1. Informacje og贸lne
  1. Serwis MED-BOT plus Telekonsultacja jest prowadzony przez
   Cohesive Prosta Sp贸艂ka Akcyjna (P.S.A.) z siedzib膮 w Warszawie ul. W膮wozowa 11, 02-796 Warszawa, wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod nr KRS: 0001028144, NIP: 7010336716, REGON: 146048522 adres e-mail cohesive@cohesiv.tech, nr telefonu: 48 530 437 708, zwana dalej r贸wnie偶 jako Us艂ugodawca.
  2. Udost臋pnianie funkcjonalno艣ci serwisu jest us艂ug膮 艣wiadczon膮 drog膮 elektroniczn膮 w rozumieniu ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮, realizowan膮 przez Us艂ugodawc臋 na rzecz u偶ytkownik贸w. 艢wiadczenie us艂ug odbywa si臋 na podstawie umowy zawieranej mi臋dzy Us艂ugodawc膮 a U偶ytkownikami poprzez akceptacj臋 niniejszego regulaminu oraz dokonanie innych czynno艣ci opisanych w niniejszym regulaminie.
  3. Niniejszy regulamin sk艂ada si臋 na tre艣膰 um贸w o 艣wiadczenie us艂ug realizowanych za po艣rednictwem system贸w teleinformatycznych lub system贸w 艂膮czno艣ci zawieranych pomi臋dzy Us艂ugodawc膮 a U偶ytkownikami.
  4. Niniejszy regulamin stanowi regulamin 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.
  5. Umowa na podstawie niniejszego regulaminu zawierana jest w j臋zyku polskim i podlega polskiemu prawu.
 2. S艂ownik poj臋膰
  1. U偶yte w Regulaminie definicje oznaczaj膮:
   1. Regulamin 鈥 oznacza niniejszy Regulamin;
   2. Serwis 鈥 serwis internetowy cohesiv.tech, prowadzony przez Us艂ugodawc臋;
   3. Konsument 鈥 osoba fizyczna, kt贸ra za po艣rednictwem Serwisu korzysta z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 lub osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych dokonuj膮ca zakupu Us艂ugi: (i) niezwi膮zanego bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮 lub (ii) bezpo艣rednio zwi膮zanego z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej;
   4. U偶ytkownik 鈥 osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, kt贸ra spe艂nia 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:
    1. jest aktywnym abonentem us艂ugi MED-BOT,
    2. wyrazi艂a zgod臋 na przekazanie raportu z MED-BOT Podmiotowi leczniczemu (Cohesive),
    3. uko艅czy艂a 18 rok 偶ycia i potwierdza艂a ten fakt stosownym o艣wiadczeniem na interfejsie,
    4. zaakceptowa艂a postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Cohesive,
    5. zaakceptowa艂a otrzymanie Polityki prywatno艣ci Cohesive.

    W zakresie w jakim U偶ytkownik korzysta z Telekonsultacji realizowanej przez Cohesive jako Podmiot leczniczy, U偶ytkownik mo偶e by膰 nazywany r贸wnie偶 Osob膮 uprawnion膮.

   5. Us艂uga 鈥 us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 lub za po艣rednictwem system贸w 艂膮czno艣ci (po艂膮czenia telefonicznego) na rzecz U偶ytkownika w ramach programu MED-BOT plus Telekonsultacja. W zakres Us艂ug wchodz膮:
    鈥 Us艂ugi niemedyczne (MED-BOT) wykonywane przez Cohesive,
    鈥 Telekonsultacje 艣wiadczone przez Cohesive jako Podmiot leczniczy;
   6. Us艂uga niemedyczna (MED-BOT) 鈥 us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 przez Us艂ugodawc臋 na rzecz U偶ytkownika za po艣rednictwem Serwisu, wskazane w pkt IV.1. Regulaminu. W zakres Us艂ug niemedycznych nie wchodz膮 艣wiadczenia zdrowotne realizowane przez Pomiot leczniczy, na podstawie zawartej przez U偶ytkownika umowy;
   7. Telekonsultacja 鈥 艣wiadczenie zdrowotne maj膮ce posta膰 porady telefonicznej realizowanej przez lekarza internist臋 lub lekarza medycyny rodzinnej w ramach czynno艣ci zawodowych, 艣wiadczonej przez Cohesive na rzecz Osoby Uprawnionej. Telekonsultacja dotyczy bie偶膮cego problemu medycznego Osoby uprawnionej. Zasady wykonywania us艂ugi Telekonsultacji okre艣la osobny regulamin (Regulamin Cohesive).
   8. Podmiot leczniczy lub Cohesive 鈥 Cohesive P.S.A. z siedzib膮 w Warszawie, ul. W膮wozowa 11, 02-796 Warszawa, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego, pod numerem 0001028144, z kapita艂em akcyjnym w wysoko艣ci 5.000 z艂, NIP: 7010336716, REGON: 146048522, b臋d膮ca podmiotem, o kt贸rym w art. 4ust. 1 pkt 1 ustawy o dzia艂alno艣ci leczniczej, wykonuj膮cym dzia艂alno艣膰 lecznicz膮;
   9. Regulamin Cohesive 鈥 Dokument <Regulamin 艣wiadczenia Telekonsultacji Lekarskich dla U偶ytkownik贸w w ramach programu MED.-BOT plus Telekonsultacja >b臋d膮cy podstaw膮 艣wiadczenia us艂ugi Telekonsultacja.4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dzia艂alno艣ci leczniczej, wykonuj膮cym dzia艂alno艣膰 lecznicz膮;
   10. Polityka Prywatno艣ci Cohesive 鈥 dokument informacyjny Administratora Danych Osobowych stosowana przez Cohesive w relacji z klientami us艂ugi MED-BOT plus Telekonsultacja;
   11. 艢wiadczenie zdrowotne 鈥 dzia艂anie s艂u偶膮ce zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne dzia艂ania medyczne wynikaj膮ce z procesu leczenia;
   12. Lekarz 鈥 osoba posiadaj膮ca potwierdzone odpowiednimi dokumentami prawo do wykonywania zawodu lekarza w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, udzielaj膮ca 艣wiadcze艅 zdrowotnych, w tym wykonuj膮ca Telekonsultacje;
   13. Operator P艂atno艣ci – podmiot przyjmuj膮cy p艂atno艣膰 za Us艂ug臋 od U偶ytkownika 鈥 SkyCash Poland S.A. z siedzib膮 w Warszawie, ul. Marsza艂kowska 142, 00-061 Warszawa, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzia艂 Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000315361, NIP 9571005969, REGON 220677198, kapita艂 zak艂adowy 13 544 515,50z艂 w ca艂o艣ci op艂acony;
   14. Formularz 鈥 formularz elektroniczny wype艂niany przez U偶ytkownika w Serwisie, w celu podania danych osobowych U偶ytkownika oraz udzielenia zg贸d i z艂o偶enia o艣wiadcze艅 niezb臋dnych do realizacji Us艂ug;
   15. Ankieta 鈥 narz臋dzie informatyczne w postaci formularza, wype艂nianego w postaci elektronicznej, zawieraj膮cego pytania dotycz膮ce dobrostanu organizmu U偶ytkownika. Ankieta podlega analizie dokonywanej przy wykorzystaniu narz臋dzi informatycznych Us艂ugodawcy;
   16. Reklamacja 鈥 zg艂oszenie przez U偶ytkownika w trybie okre艣lonym w niniejszym Regulaminie: (i) nienale偶ytego wykonania Us艂ugi, (ii) nieprawid艂owego funkcjonowania Serwisu;
   17. Trwa艂y no艣nik – materia艂 lub narz臋dzie umo偶liwiaj膮ce U偶ytkownikowi lub Us艂ugodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobi艣cie do niego, w spos贸b umo偶liwiaj膮cy dost臋p do informacji w przysz艂o艣ci przez czas odpowiedni do cel贸w, jakim te informacje s艂u偶膮, i kt贸re pozwalaj膮 na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
   18. Kodeks cywilny 鈥 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;
   19. Ustawa o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 鈥 ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮;
   20. Ustawa o dzia艂alno艣ci leczniczej 鈥 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o dzia艂alno艣ci leczniczej;
   21. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty 鈥 ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
   22. RODO 鈥 Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych).
  2. Definicje w liczbie pojedynczej maj膮 takie samo znaczenie w przypadku ich u偶ycia w liczbie mnogiej, o ile co innego nie wynika z kontekstu.
 3. Wymagania techniczne
  1. W celu prawid艂owego korzystania z Serwisu niezb臋dne jest spe艂nienie nast臋puj膮cych wymaga艅:
   1. posiadanie urz膮dzenia przekazuj膮cego dane teleinformatyczne, w tym komputera stacjonarnego, komputera przeno艣nego, tabletu, smartfona wyposa偶onego w system operacyjny w aktualnej wersji,
   2. posiadanie przegl膮darki internetowej w aktualnej wersji,
   3. rozdzielczo艣膰 ekranu: minimalna: 1024脳768 pikseli,
   4. dost臋p do sieci Internet,
   5. bie偶膮cy dost臋p do aktywnego adresu poczty e-mail,
   6. bie偶膮cy dost臋p do aktywnego numeru telefonu.
  2. W celu korzystania z Telekonsultacji U偶ytkownik powinien posiada膰 mo偶liwo艣膰 odbierania po艂膮cze艅 telefonicznych na wskazany przez siebie numer telefonu. W zwi膮zku z powy偶szym U偶ytkownik powinien by膰 wyposa偶ony w odpowiedni i sprawny technicznie sprz臋t umo偶liwiaj膮cy przekazywanie i odbi贸r d藕wi臋ku.
  3. Dost臋pno艣膰 Serwisu mo偶e by膰 zale偶na od urz膮dzenia, na kt贸rym U偶ytkownik uruchamia dost臋p do strony internetowej, posiadanych przez U偶ytkownika pakiet贸w transmisji danych, program贸w s艂u偶膮cych do korzystania z Internetu oraz do komunikacji elektronicznej. Us艂ugodawca nie odpowiada za brak dost臋pno艣ci Serwisu oraz brak mo偶liwo艣ci korzystania z Us艂ug wynikaj膮cy z powy偶szych przyczyn.
  4. Us艂ugodawca nie jest dostawc膮 Internetu ani dostawc膮 innych publicznie dost臋pnych us艂ug telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne. U偶ytkownik powinien we w艂asnym zakresie uzyska膰 dost臋p do stanowiska komputerowego lub innego urz膮dzenia ko艅cowego, za pomoc膮 kt贸rego mo偶liwe jest korzystanie z funkcjonalno艣ci Serwisu.
 4. Zakres Us艂ug 艣wiadczonych przez Us艂ugodawc臋
  1. Cohesive jako Us艂ugodawca umo偶liwia U偶ytkownikom korzystanie z nast臋puj膮cych Us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮:
   1. wype艂nienie elektronicznej Ankiety dotycz膮cej informacji o stanie organizmu U偶ytkownika, w celu uzyskania og贸lnych informacji wykorzystywanych nast臋pnie przez Cohesive jako Podmiot leczniczy w trakcie wykonania Telekonsultacji;
   2. przes艂anie U偶ytkownikowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej wiadomo艣ci e-mailowej zawieraj膮cej wynik przeanalizowanej automatycznie Ankiety oraz informacji dotycz膮cych Telekonsultacji z udzia艂em lekarza Cohesive jako Podmiotu leczniczego;
   3. weryfikacja danych U偶ytkownika przez Cohesive jako Podmiot leczniczy celem zorganizowania Telekonsultacji;
   4. wysy艂anie za zgod膮 U偶ytkownika drog膮 elektroniczn膮, na wskazany przez U偶ytkownika adres e-mail, informacji handlowych dotycz膮cych Us艂ugodawcy lub podmiot贸w partnerskich Us艂ugodawcy.
  2. Je偶eli postanowienia Regulaminu nie stanowi膮 inaczej, prawa do wszelkich tre艣ci udost臋pnianych w Serwisie, w szczeg贸lno艣ci: maj膮tkowe i niemaj膮tkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, licencje w zakresie maj膮tkowych praw autorskich (w tym wykorzystywanych narz臋dzi informatycznych), znaki towarowe w rozumieniu ustawy prawo w艂asno艣ci przemys艂owej oraz inne prawa w艂asno艣ci intelektualnej podlegaj膮ce ochronie prawnej 鈥 przys艂uguj膮 ich w艂a艣cicielom, Us艂ugodawcy lub podmiotom, z kt贸rymi Us艂ugodawca zawar艂 stosowne umowy.
  3. Wykonywanie Us艂ug obywa si臋 w j臋zyku polskim.
  4. Zakres Us艂ug mo偶e ulec zmianie w przypadku zmiany przepis贸w obowi膮zuj膮cego prawa reguluj膮cych 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, wykonywanie dzia艂alno艣ci leczniczej za po艣rednictwem system贸w teleinformatycznych lub system贸w 艂膮czno艣ci.
  5. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do przej艣ciowego zaprzestania dzia艂ania Serwisu ze wzgl臋du np. na czynno艣ci konserwacyjne zwi膮zane z modyfikacj膮 us艂ug Serwisu, o czym ka偶dorazowo b臋dzie informowa艂 U偶ytkownik贸w.
  6. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Us艂ug lub funkcjonalno艣ci Serwisu, stosownie do zakresu i warunk贸w wynikaj膮cych z posiadanych mo偶liwo艣ci technicznych, bez pogarszania jako艣ci Us艂ug lub funkcjonalno艣ci, a tak偶e bez wp艂ywu na zakres praw i obowi膮zk贸w Stron.
  7. Us艂ugodawca mo偶e prowadzi膰 testy nowych funkcjonalno艣ci lub rozwi膮za艅 technicznych Serwisu. Informacje o nich b臋d膮 umieszczane w Serwisie, je艣li b臋d膮 wp艂ywa膰 na prawa i obowi膮zki U偶ytkownik贸w.
  8. Serwis dzia艂a 24 godziny na dob臋, 7 dni w tygodniu, z wy艂膮czeniem okres贸w przerw technicznych i prac konserwacyjnych. Ewentualne przerwy techniczne i prace konserwacyjne s膮 prowadzone w miar臋 mo偶liwo艣ci w godzinach nocnych.
  9. W celu zapewnienia bezpiecze艅stwa komunikacji, Us艂ugodawca prowadzi bie偶膮cy nadz贸r nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniaj膮cy poprawno艣膰 jego dzia艂ania, a tak偶e podejmuje 艣rodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro偶enia bezpiecze艅stwa Serwisu.
 5. Zasady korzystania z Us艂ug
  1. Przed rozpocz臋ciem z korzystania z Us艂ug, U偶ytkownik jest zobowi膮zany zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Cohesive.
  2. U偶ytkownik jest zobowi膮zany w szczeg贸lno艣ci:
   1. korzysta膰 z Serwisu w spos贸b niezak艂贸caj膮cy jego funkcjonowania,
   2. korzysta膰 z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, Regulaminem oraz w spos贸b nieuci膮偶liwy dla pozosta艂ych U偶ytkownik贸w oraz dla Us艂ugodawcy, z poszanowaniem d贸br osobistych i wszelkich praw przys艂uguj膮cych ww. osobom i podmiotom;
   3. korzysta膰 z tre艣ci zamieszczonych z Serwisie jedynie w zakresie w艂asnego u偶ytku; wykorzystywanie w innym zakresie tre艣ci zamieszczonych w Serwisie jest dopuszczalne wy艂膮cznie na podstawie zgody Us艂ugodawcy lub w艂a艣ciciela tych tre艣ci, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczno艣ci;
   4. powstrzymywa膰 si臋 od dzia艂a艅 kt贸re mog艂yby zablokowa膰, przeci膮偶y膰 lub zak艂贸ci膰 nale偶yte funkcjonowanie Serwisu, takich jak rozsy艂anie lub umieszczanie w Serwisie niezam贸wionej informacji handlowej, wirus贸w lub z艂o艣liwego oprogramowania;
   5. powstrzymywa膰 si臋 od czynno艣ci maj膮cych na celu wej艣cie w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla U偶ytkownika lub dla niego niedozwolonych, w tym informacji dotycz膮cych innych U偶ytkownik贸w.
  3. Z Telekonsultacji mo偶e korzysta膰 jedynie Osoba uprawniona.
  4. W trakcie zawierania umowy, wype艂niania formularza z danymi osobowymi oraz korzystania z Us艂ug (w tym wype艂niania Ankiety dotycz膮cej stanu organizmu) U偶ytkownik jest zobowi膮zany do podania prawdziwych i aktualnych danych, niewprowadzaj膮cych w b艂膮d oraz nienaruszaj膮cych praw os贸b trzecich. U偶ytkownik ponosi wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 w przypadku podania danych niespe艂niaj膮cych warunk贸w okre艣lonych w poprzednim zdaniu.
  5. Us艂ugodawca sprawdza jedynie techniczn膮 (formaln膮) poprawno艣膰 danych wskazanych przez U偶ytkownika, w tym odpowiedni膮 liczb臋 i struktur臋 PESELU, nr telefonu lub adresu e-mail.
  6. Us艂ugodawca informuje, 偶e komunikacja z U偶ytkownikiem b臋dzie odbywa膰 si臋 na dane kontaktowe U偶ytkownika wskazane przez niego w Formularzu.
  7. Us艂ugodawca informuje, 偶e:
   1. wszelkie tre艣ci przes艂ane ze wskazanego przez U偶ytkownika w Formularzu adresu e-mail lub podane za po艣rednictwem wskazanego przez U偶ytkownika telefonu, b臋d膮 przypisane U偶ytkownikowi,
   2. wszelkie tre艣ci przes艂ane przez Cohesive jako Us艂ugodawc臋 lub Cohesive jako Podmiot leczniczy na wskazany przez U偶ytkownika w Formularzu adres e-mail b臋d膮 uznawane za skutecznie dor臋czone;
   3. po艂膮czenie dokonane na wskazany przez U偶ytkownika w Formularzu numer telefonu, b臋d膮 uznawane za dokonane na numer telefonu U偶ytkownika i b臋d膮 uznawane za realizacj臋 Us艂ugi.
  8. U偶ytkownik ponosi odpowiedzialno艣膰 za tre艣膰 podanych przez siebie w Formularzu danych, jak r贸wnie偶 za wskazany adres e-mail i nr telefonu oraz za ewentualne naruszenie praw os贸b trzecich w zwi膮zku z wprowadzonym adresem e-mail lub numerem telefonu.
 6. Zakup Us艂ugi, podanie danych osobowych
  1. W celu skorzystania z Us艂ug U偶ytkownik powinien skorzysta膰 z zak艂adki Rejestracja w Serwisie. U偶ytkownik dokonuje wyboru Us艂ugi spo艣r贸d nast臋puj膮cych pakiet贸w:
   1. Pakiet na okres 30 dni, obejmuj膮cy mo偶liwo艣膰 wielokrotnego wype艂nienia Ankiety oraz odbycie do 2 telefonicznych konsultacji z lekarzem (Telekonsultacji) w ramach okre艣lonej specjalno艣ci,
   2. Pakiet na okres 90 dni obejmuj膮cy mo偶liwo艣膰 wielokrotnego wype艂nienia Ankiety oraz do 2 Telekonsultacji w ka偶dym miesi膮cu trwania pakietu,
   3. Pakiet 鈥濷pinia drugiego lekarza鈥 – pakiet na okres 180 dni obejmuj膮cy mo偶liwo艣膰 wielokrotnego wype艂nienia Ankiety oraz jednorazow膮 mo偶liwo艣膰 skorzystania (po wype艂nieniu Ankiety i otrzymaniu jej wynik贸w) z tzw. second opinion (drugiej opinii specjalisty spoza Polski).
  2. W Serwisie znajduje si臋 opis ka偶dej Us艂ugi, wskazuj膮cy jej podstawowe cechy oraz czas trwania.
  3. Us艂ugi 艣wiadczone w ramach programu MED-BOT plus Telekonsultacja maj膮 charakter odp艂atny dla U偶ytkownika. Cennik Us艂ug stanowi Za艂膮cznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
  4. W celu skorzystania z Us艂ugi, U偶ytkownik powinien:
   1. dokona膰 wyboru Us艂ugi spo艣r贸d dost臋pnych,
   2. wype艂ni膰 Formularz z danymi osobowymi,
   3. zapozna膰 si臋 z niniejszym Regulaminem i Regulaminem Cohesive jako podmiotu medycznego oraz zaakceptowa膰 ich postanowienia (zgody obowi膮zkowe),
   4. potwierdzi膰 zapoznanie si臋 z Polityk膮 prywatno艣ci Cohesive dotycz膮c膮 przetwarzania danych osobowych przez Us艂ugodawc臋.
   5. wyrazi膰 zgod臋 na automatyczne przetwarzanie przez Us艂ugodawc臋 danych osobowych zawartych w wype艂nianej Ankiecie dotycz膮cej stanu organizmu U偶ytkownika polegaj膮ce na poddaniu Ankiety analizie przy wykorzystaniu opracowanego w tym celu algorytmu (zgoda obowi膮zkowa),
   6. wyrazi膰 zgod臋 na weryfikacj臋 danych osobowych U偶ytkownika zebranych przez Us艂ugodawc臋, w celu weryfikacji uprawnie艅 do Telekonsultacji oraz wykonania Telekonsultacji (zgoda obowi膮zkowa),
   7. potwierdzi膰 zapoznanie si臋 z Pouczeniem o prawie do odst膮pienia od umowy (okno obowi膮zkowe),
   8. wyrazi膰 zgod臋 na rozpocz臋cie 艣wiadczenia Us艂ug przed up艂ywem terminu na odst膮pienie od umowy,
   9. dokona膰 p艂atno艣ci za Us艂ug臋 za po艣rednictwem Operatora P艂atno艣ci,
   10. klikn膮膰 w link 芦Rozpoczynam korzystanie z Us艂ugi禄.
  5. Umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi zostaje zawarta z chwil膮 klikni臋cia przez U偶ytkownika w link wskazany w ust. 4 pkt 10 powy偶ej, pod warunkiem wyra偶enia zg贸d i z艂o偶enia o艣wiadcze艅 wskazanych w ust. 4 powy偶ej. Zawarta umowa obejmuje w szczeg贸lno艣ci us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮 przez Us艂ugodawc臋.
 7. Podanie danych osobowych przez U偶ytkownika
  1. Na stronie internetowej Serwisu U偶ytkownik jest zobowi膮zany wype艂ni膰 Formularz z danymi osobowymi. U偶ytkownik powinien poda膰 dane w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, PESELu (lub numeru dokumentu to偶samo艣ci, w przypadku gdy U偶ytkownik nie posiada PESELu), numeru telefonu oraz adresu e-mail.
  2. W przypadku korzystania przez U偶ytkownika z Us艂ugi po raz kolejny, U偶ytkownik nie ma obowi膮zku ponownego wype艂niania Formularza. Us艂ugodawca informuje U偶ytkownika, 偶e jego dane podane przy poprzedniej wizycie w Serwisie zosta艂y zapisane. U偶ytkownik mo偶e potwierdzi膰 prawdziwo艣膰 danych lub dokona膰 ich zmiany, poprzez ponowne wype艂nienie Formularza.
  3. Wype艂niaj膮c Formularz oraz w toku korzystania z Us艂ug U偶ytkownik mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na:
   1. otrzymywanie informacji handlowych dotycz膮cych produkt贸w lub us艂ug Us艂ugodawcy, przesy艂anych drog膮 elektroniczn膮, na wskazany przez U偶ytkownika adres e-mail;
   2. otrzymywanie informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮, na wskazany przez U偶ytkownika adres e-mail dotycz膮cych podmiot贸w partnerskich Us艂ugodawcy 鈥 lista podmiot贸w partnerskich znajduje si臋 w tre艣ci zgody;
   3. profilowanie, tj. na przetwarzanie danych osobowych U偶ytkownika przy wykorzystaniu narz臋dzi informatycznych, polegaj膮ce na wykorzystaniu danych osobowych do oceny czynnik贸w osobowych dotycz膮cych U偶ytkownika, w tym aspekt贸w dotycz膮cych stanu organizmu, osobistych preferencji, zachowa艅, celem dostosowania oferty lub komunikat贸w kierowanych do U偶ytkownika do jego indywidualnych cech i potrzeb, a tak偶e w celu poprawy jako艣ci us艂ug oferowanych przez Us艂ugodawc臋.

   Zgody, o kt贸rej mowa w niniejszym ust臋pie maj膮 charakter dobrowolny i fakultatywny.

  4. Wype艂niaj膮c Formularz lub po zako艅czeniu korzystania z Us艂ugi niemedycznej (MED-BOT) U偶ytkownik mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na przes艂anie mu do wype艂nienia elektronicznej ankiety zadowolenia z Us艂ugi. Zgoda, o kt贸rej mowa w niniejszym ust臋pie ma charakter dobrowolny i fakultatywny.
 8. Realizacja Us艂ug
  1. Po skutecznym wype艂nieniu Formularza oraz udzieleniu wymaganych zg贸d i z艂o偶eniu o艣wiadcze艅, a tak偶e op艂aceniu Us艂ugi, nast臋puje przekierowanie U偶ytkownika na stron臋 z elektroniczn膮 Ankiet膮 (MED-BOT) do wype艂nienia. Ankieta zawiera pytania dotycz膮ce stanu organizmu U偶ytkownika. W pierwszej kolejno艣ci U偶ytkownik udziela odpowiedzi na pytania o charakterze og贸lnym. Nast臋pnie w oparciu o udzielone przez U偶ytkownika odpowiedzi, dopasowywane s膮 kolejne szczeg贸艂owe pytania dotycz膮ce zagadnie艅 zg艂aszanych przez U偶ytkownika.
  2. Wype艂niana przez U偶ytkownika Ankieta opiera si臋 na aktualnym stanie wiedzy medycznej. Tre艣膰 pyta艅 zawartych w ankiecie mo偶e ulega膰 zmianom w zale偶no艣ci od stanu wiedzy medycznej oraz poziomu zaawansowania technologicznego.
  3. Wype艂niona przez U偶ytkownika Ankieta jest poddawana analizie przy wykorzystaniu narz臋dzi informatycznych. Nast臋pnie na adres e-mail U偶ytkownika jest przesy艂ana wygenerowana z Serwisu wiadomo艣膰 zawieraj膮ca:
   1. opisowe podsumowanie Ankiety (raport) obejmuj膮ce informacje o stanie organizmu U偶ytkownika,
   2. informacje dotycz膮ce telefonicznej konsultacji medycznej (Telekonsultacji) realizowanej przez Cohesive jako Podmiot leczniczy, tj. przewidywany termin (dat臋 i godzin臋) Telekonsultacji.
  4. Telekonsultacje odbywaj膮 si臋 w godzinach od 8:00 do 20:00. W zwi膮zku z powy偶szym w przypadku wype艂nienia Ankiety przez U偶ytkownika w godzinach od 00:01 do 18:00, konsultacja odb臋dzie si臋 tego samego dnia. W przypadku wype艂nienia ankiety po godzinie 18:00, konsultacja odb臋dzie si臋 kolejnego dnia roboczego.
  5. Zamieszczony w ust. 3 i 4 powy偶ej termin odbycia Telekonsultacji stanowi szacowany termin realizacji Us艂ugi. Us艂ugodawca nie gwarantuje jednak realizacji Telekonsultacji przez Cohesive jako Podmiot leczniczy w powy偶szym terminie.
  6. Po wype艂nieniu Ankiety przez U偶ytkownika Cohesive jako Podmiot leczniczy otrzymuje dane osobowe U偶ytkownika podane przez niego w Formularzu oraz raport z wynikami Ankiety, w celu zarejestrowania Podmiotu Uprawnionego (pacjenta) w bazie Podmiotu leczniczego i rozpocz臋cia prowadzenia dla niego dokumentacji medycznej.
  7. Telekonsultacja jest realizowana przez Cohesive jako Podmiot leczniczy, poprzez po艂膮czenie telefoniczne wykonywane na wskazany przez U偶ytkownika numer telefonu w terminie wskazanym w wiadomo艣ci, o kt贸rej mowa w ust. 3 powy偶ej.
  8. W celu przeprowadzenia Telekonsultacji Podmiot leczniczy podejmie 3 pr贸by telefonicznego kontaktu z U偶ytkownikiem 鈥 w odst臋pach od kilkunastu do kilkudziesi臋ciu minut. Nieskuteczno艣膰 wszystkich trzech po艂膮cze艅 skutkuje uznaniem Us艂ugi za wykonan膮. Po艂膮czenie mo偶e by膰 zrealizowane z zastrze偶onego numeru telefonu. U偶ytkownik nie ma mo偶liwo艣ci wykonania zwrotnego po艂膮czenia z Podmiotem leczniczym.
  9. Przed przyst膮pieniem do wykonywania Telekonsultacji Lekarz weryfikuje to偶samo艣膰 Osoby Uprawnionej. Weryfikacja to偶samo艣ci mo偶e nast臋powa膰 w oparciu o:
   1. dane osobowe podane przez U偶ytkownika w Formularzu 鈥 informacje tam zawarte mog膮 pos艂u偶y膰 Lekarzowi do zadania pyta艅 kontrolnych (np. o numer PESEL), na podstawie kt贸rych lekarz potwierdza to偶samo艣膰 Osoby Uprawnionej,
   2. informacje wskazane w wype艂nionej przez U偶ytkownika Ankiecie,
   3. inne sposoby, o ile nie narusza to prawa do prywatno艣ci Osoby Uprawnionej.
  10. Je偶eli efektem Telekonsultacji jest wystawienie przez Lekarza dokument贸w elektronicznych, takich jak e-recepta, e-skierowanie lub e-zwolnienie, dokumenty te s膮 przesy艂ane do U偶ytkownika lub innych podmiot贸w (pracodawcy, ZUSu) bezpo艣rednio przez Podmiot leczniczy albo umieszczane w internetowym koncie pacjenta (IKP), zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami.
  11. Dokumentacj臋 medyczn膮 U偶ytkownika, w zwi膮zku z odbyt膮 Telekonsultacj膮, przechowuje Cohesive jako Podmiot leczniczy.
  12. W przypadku skorzystania przez U偶ytkownika z Us艂ugi obejmuj膮cej tzw. second opinion (druga opinia), po wype艂nieniu przez U偶ytkownika Ankiety, U偶ytkownik otrzymuje od Us艂ugodawcy wiadomo艣膰 zawieraj膮c膮 informacje dotycz膮ce podmiotu, kt贸ry przeprowadzi konsultacj臋, cenie Us艂ugi oraz informacj臋 o adresie e-mail, na kt贸ry U偶ytkownik powinien przes艂a膰 wyniki Ankiety oraz swoje dane osobowe, w celu skorzystania z Us艂ugi.
  13. Cohesive jako Podmiot leczniczy zbiera informacje statystyczne na temat 艣wiadcze艅 udzielonych na rzecz U偶ytkownik贸w (np. liczby odbytych Telekonsultacji, liczby wystawionych recept, zwolnie艅, etc.). Informacje statystyczne, o kt贸rych mowa w poprzednim zdaniu nie obejmuj膮 danych osobowych U偶ytkownik贸w (nie s艂u偶膮 do identyfikacji Podmiotu uprawnionego). Informacje b臋d膮 wykorzystywane jedynie w celach statystycznych
 9. Odst膮pienie od Umowy
  1. U偶ytkownik, kt贸ry dokona艂 zakupu Us艂ugi mo偶e w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odst膮pi膰 od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w, na warunkach okre艣lonych w ustawie o prawach konsumenta, z zastrze偶eniem postanowie艅 poni偶szych, zw艂aszcza ust. 7-9 poni偶ej.
  2. Uprawnienie do odst膮pienia od umowy mo偶e zosta膰 zrealizowane przez U偶ytkownika poprzez przes艂anie Us艂ugodawcy o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy. O艣wiadczenie o odst膮pieniu mo偶e zosta膰 przes艂ane: w wiadomo艣ci elektronicznej na adres e-mail: cohesive@cohesiv.tech. W celu odst膮pienia od umowy U偶ytkownik mo偶e tak偶e zrezygnowa膰 z kolejnych etap贸w Us艂ugi.
   O艣wiadczenie o odst膮pieniu mo偶na z艂o偶y膰 na formularzu, kt贸rego wz贸r stanowi Za艂膮cznik nr 1 do Regulaminu. U偶ytkownik nie ma obowi膮zku korzystania z formularza odst膮pienia.
  3. Operator P艂atno艣ci jako podmiot wy艂膮cznie przyjmuj膮cy p艂atno艣ci za Us艂ug臋, nie jest uprawniony ani zobowi膮zany do przyjmowania o艣wiadcze艅 o odst膮pieniu od umowy. W celu skutecznego odst膮pienia o umowy, U偶ytkownik powinien z艂o偶y膰 o艣wiadczenie na dane Us艂ugodawcy wskazane w ust. 2 powy偶ej.
  4. O prawie do rezygnacji z Us艂ugi U偶ytkownik zostaje poinformowany w chwili zawarcia umowy poprzez przed艂o偶enie pouczenia o prawie odst膮pienia od umowy (Za艂膮cznik nr 2 do Regulaminu).
  5. Us艂ugodawca niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia U偶ytkownika o odst膮pieniu od umowy, zwr贸ci U偶ytkownikowi dokonan膮 przez niego p艂atno艣膰 za Us艂ug臋, wyliczon膮 w spos贸b wskazany w ust. 8 poni偶ej.
  6. Wykonuj膮c prawo do odst膮pienia U偶ytkownik jest zobowi膮zany poda膰 numer rachunku bankowego, na kt贸ry ma zosta膰 dokonany zwrot uiszczonych przez U偶ytkownika p艂atno艣ci. U偶ytkownik powinien poda膰 pe艂ne i dok艂adne dane niezb臋dne do dokonania zwrotu (to jest poprawne dane dotycz膮ce rachunku bankowego na kt贸ry ma by膰 wykonany przelew).
  7. Us艂ugodawca nie podnosi odpowiedzialno艣ci, w przypadku gdy z powodu podania przez U偶ytkownika b艂臋dnych danych adresowych, imiennych lub b艂臋dnego numeru rachunku bankowego:
   1. zwrot nale偶no艣ci nie b臋dzie mo偶liwy,
   2. dojdzie do op贸藕nienia w procesie zwrotu nale偶no艣ci lub
   3. nale偶no艣膰 zostanie wp艂acona na rachunek bankowy nienale偶膮cy do U偶ytkownika.
  8. Prawo odst膮pienia od Umowy nie przys艂uguje U偶ytkownikowi w odniesieniu do um贸w o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli us艂uga zosta艂a wykonana za wyra藕n膮 zgod膮 U偶ytkownika, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia utraci prawo odst膮pienia od umowy. W przypadku odst膮pienia od umowy po cz臋艣ciowym wykonaniu Us艂ugi, U偶ytkownik ma obowi膮zek zap艂aty za 艣wiadczenia spe艂nione przez Us艂ugodawc臋 do chwili odst膮pienia od umowy. Kwot臋 zap艂aty oblicza si臋 proporcjonalnie do zakresu spe艂nionego 艣wiadczenia, z uwzgl臋dnieniem pe艂nego zakresu Us艂ugi (pakietu) oraz zakresu uiszczonej przez U偶ytkownika p艂atno艣ci za Us艂ug臋.
  9. U偶ytkownik wyra偶a zgod臋, o kt贸rej mowa w ust. 8 powy偶ej poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji (pola wyboru) podczas dokonywania zam贸wienia Us艂ugi. Us艂ugodawca potwierdza U偶ytkownikowi na Trwa艂ym no艣niku udzielenie zgody, o kt贸rej mowa w poprzednim zdaniu.
  10. Niewyra偶enie zgody, o kt贸rej mowa w ust. 8 powy偶ej, mo偶e skutkowa膰 wstrzymaniem wykonania Us艂ug przez Us艂ugodawc臋 do czasu up艂ywu 14 dniowego terminu na odst膮pienie od umowy zawartej na odleg艂o艣膰.
 10. Reklamacje
  1. U偶ytkownikowi przys艂uguje prawo do zg艂oszenia Reklamacji dotycz膮cej obs艂ugi klienta lub wykonania Us艂ugi.
  2. Reklamacji powinna ona zosta膰 z艂o偶ona do Cohesive jako Us艂ugodawcy i podmiotu leczniczego, na adres e-mail cohesive@cohesiv.tech.;
  3. Zg艂oszenie reklamacyjne powinno zawiera膰:
   1. informacje dotycz膮ce przedmiotu Reklamacji, dat臋 wykonania Us艂ugi niemedycznej lub Telekonsultacji (w zale偶no艣ci od przedmiotu Reklamacji);
   2. preferowany spos贸b rozstrzygni臋cia Reklamacji w razie uznania jej za zasadn膮;
   3. dane osobowe:
    a) imi臋 i nazwisko U偶ytkownika,
    b) dane kontaktowe 鈥 adres zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu.
  4. Reklamacja jest rozpatrywana niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania zg艂oszenia Reklamacji. Us艂ugodawca kontaktuje si臋 z U偶ytkownikiem, na dane do kontaktu wskazane w zg艂oszeniu reklamacyjnym w sprawie sposobu rozpatrzenia Reklamacji. Niezale偶nie od kontaktu wskazanego w poprzednim zdaniu, Us艂ugodawca przekazuje odpowied藕 na reklamacj臋 na Trwa艂ym no艣niku lub na papierze.
  5. W przypadku uznania Reklamacji i konieczno艣ci zwrotu na rzecz U偶ytkownika ceny Us艂ugi, stosuje si臋 odpowiednio pkt 9 ppkt 6 i 7 Regulaminu.
 11. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych U偶ytkownik贸w jest:
   1. Cohesive jako Us艂ugodawca 鈥 w zakresie dotycz膮cym Us艂ug niemedycznych i przetwarzania danych osobowych w Serwisie (wype艂niania Formularza, wype艂niania Ankiety z danymi medycznymi, przes艂ania informacji dotycz膮cej wynik贸w Ankiety), zwrotu uiszczonej ceny Us艂ugi w przypadku odst膮pienia od umowy oraz rozpatrywania Reklamacji;
   2. Cohesive jako Podmiot leczniczy 鈥 w zakresie dotycz膮cym wykonywania Telekonsultacji, prowadzenia dokumentacji medycznej podmiotu uprawnionego, wystawiania dokument贸w elektronicznych.
   3. Operator P艂atno艣ci – w zakresie dotycz膮cym dokonania p艂atno艣ci za Us艂ug臋. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych s膮 podawane przez Operatora P艂atno艣ci podczas przyjmowania p艂atno艣ci za Us艂ug臋.
  2. Szczeg贸艂owe Informacje dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych, kt贸re zgodnie z RODO jest zobowi膮zany poda膰 administrator danych osobowych, znajduj膮 si臋 w Polityce prywatno艣ci dost臋pnej pod linkiem cohesiv.tech/privacy-policy).
 12. Poufno艣膰
  1. Us艂ugodawca jest zobowi膮zany jest do zachowania poufno艣ci informacji zwi膮zanych z U偶ytkownikiem, uzyskanych w zwi膮zku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania Us艂ug niemedycznych.
  2. Obowi膮zek wskazany w ust. 1 powy偶ej nie ma zastosowania do przypadk贸w, w odniesieniu do kt贸rych przepisy obowi膮zuj膮cego prawa wymaga膰 b臋d膮 udost臋pnienia lub ujawnienia osobom trzecim informacji i osoby te za偶膮daj膮 od Us艂ugodawcy ich przekazania. Us艂ugodawca niezw艂ocznie poinformuje U偶ytkownika o zg艂oszeniu powy偶szego 偶膮dania, chyba 偶e przekazanie takiej informacji jest zabronione na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa lub decyzji organu 偶膮daj膮cego udost臋pnienia.
 13. Zastrze偶enia
  1. Us艂ugodawca ponosi odpowiedzialno艣膰 za 艣wiadczone na rzecz U偶ytkownika Us艂ugi.
  2. Wype艂nienie Ankiety i otrzymanie jej wynik贸w nie zast臋puje porady lekarskiej. Wyniki wype艂nionej przez U偶ytkownika Ankiety nie stanowi膮 porady medycznej, nie stanowi膮 instrumentu samodzielnie s艂u偶膮cego zachowaniu, ratowaniu ani przywracaniu zdrowia. Wyniki Ankiety opieraj膮 si臋 na algorytmie, kt贸ry wykorzystuje aktualny stan wiedzy medycznej oraz analizuje odpowiedzi udzielone przez u偶ytkownik贸w na podobne pytania. Wyniki Ankiety s膮 opisem odpowiedzi na zadane w Ankiecie pytania oraz maj膮 charakter og贸lnej wskaz贸wki na temat dobrostanu organizmu U偶ytkownika. Wyniki Ankiety mog膮 by膰 traktowane jedynie pomocniczo, obok korzystania ze standardowych 艣wiadcze艅 zdrowotnych.
  3. U偶ytkownik nie powinien we w艂asnym zakresie wyci膮ga膰 wniosk贸w z wynik贸w Ankiety oraz na tej podstawie samodzielnie decydowa膰 o dalszym post臋powaniu, w tym leczeniu. Wyniki wype艂nionej przez U偶ytkownika Ankiety powinny by膰 bezwzgl臋dnie skonsultowane z lekarzem 鈥 w trakcie Telekonsultacji lub w trakcie osobistej wizyty w podmiocie leczniczym.
 14. Pozas膮dowe metody rozstrzygania spor贸w
  1. Dzia艂aj膮c na podstawie art. 14 ust 1 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania spor贸w konsumenckich oraz zmiany rozporz膮dzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporz膮dzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Us艂ugodawca informuje, 偶e pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udost臋pni艂a platform臋 internetowego systemu rozstrzygania spor贸w pomi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami na szczeblu unijnym (platform臋 ODR).
  2. Dla Konsument贸w dost臋pne s膮 nast臋puj膮ce, pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅: za pomoc膮 miejskiego lub powiatowego rzecznika konsument贸w, wojew贸dzkich inspektorat贸w Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji spo艂ecznych, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w np. Federacji Konsument贸w.
  3. Szczeg贸艂owe informacje o pozas膮dowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 s膮 dost臋pne w siedzibach lub na stronach rzecznik贸w konsument贸w, wojew贸dzkich inspektorat贸w Inspekcji Handlowej, w艂a艣ciwych organizacji spo艂ecznych oraz pod adresami dost臋pnymi na stronie Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 15. Postanowienia przej艣ciowe i ko艅cowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje si臋 przepisy prawa obowi膮zuj膮cego na terytorium Polski, w tym prawa Unii Europejskiej.
  2. 呕adne z postanowie艅 Regulaminu nie ogranicza uprawnie艅 U偶ytkownika, jakie przys艂uguj膮 mu na podstawie przepis贸w obowi膮zuj膮cego prawa na terytorium Polski. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajduj膮 przepisy obowi膮zuj膮cego prawa.
  3. Us艂ugodawca nie jest zwi膮zany 偶adnym kodeksem dobrych praktyk, o kt贸rym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdzia艂aniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
  4. Na podstawie art. 6 ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮, Us艂ugodawca poinformuje U偶ytkownika na jego 偶膮danie, w formie przez niego wybranej, o szczeg贸lnych zagro偶eniach zwi膮zanych z korzystaniem z jakichkolwiek us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮.
  5. Aktualny Regulamin jest nieodp艂atnie udost臋pniany na stronie Serwisu, w spos贸b, kt贸ry umo偶liwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego tre艣ci.
  6. Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 1 kwietnia.2023 roku.
  7. Us艂ugodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w nast臋puj膮cych przypadkach:
   1. zmiany obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, maj膮cych bezpo艣redni wp艂yw na tre艣膰 Regulaminu,
   2. na艂o偶enia na Us艂ugodawc臋 okre艣lonych obowi膮zk贸w przez organy pa艅stwowe,
   3. podj臋cia przez Us艂ugodawc臋 dzia艂a艅 maj膮cych na celu usprawnienie dzia艂ania Serwisu oraz 艣wiadczonych za jego po艣rednictwem Us艂ug, wprowadzenia zmian technicznych lub funkcjonalnych,
   4. rozpocz臋cia realizacji przez Us艂ugodawc臋 nowych Us艂ug,
   5. podj臋cia dzia艂a艅 maj膮cych na celu popraw臋 ochrony prywatno艣ci U偶ytkownik贸w,
   6. dokonania zmian w Polityce prywatno艣ci,
   7. gdy jest to konieczne w celu zapobiegania nadu偶yciom lub ze wzgl臋d贸w bezpiecze艅stwa.
  8. Zmiana Regulaminu odnosi skutek z up艂ywem terminu wskazanego przez Us艂ugodawc臋, nie wcze艣niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia powiadomienia U偶ytkownika o zmianie oraz udost臋pnienia U偶ytkownikom tre艣ci zmienionego regulaminu poprzez publikacj臋 w Serwisie oraz poprzez przes艂anie zmienionego Regulaminu na adres e-mail U偶ytkownika.
  9. Us艂ugodawca mo偶e wprowadzi膰 zmian臋 Regulaminu w trybie natychmiastowym, bez zachowania ww. terminu w przypadku, gdy:
   1. jest to wymagane na mocy obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa lub decyzji w艂a艣ciwego organu pa艅stwowego,
   2. zmiana jest niezb臋dna w celu zapewnienia bezpiecze艅stwa U偶ytkownik贸w oraz przekazanych przez nich danych.
  10. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do zmian adres贸w e-mail podanych w Regulaminie. Zmiany, o kt贸rych mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi膮 zmiany Regulaminu.

Za艂膮czniki do regulaminu znajdziesz na naszej stronie www.cohesiv.tech .