Na podstawie art. 13 i 14 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako 芦RODO禄), jeste艣my zobowi膮zani wykona膰 obowi膮zek informacyjny wzgl臋dem os贸b, kt贸rych dane osobowe przetwarzamy. Niniejsza informacja uwzgl臋dnia g艂贸wne aspekty zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych u偶ytkownik贸w serwisu MED-BOT plus Telekonsultacja (dalej r贸wnie偶 芦Serwis禄).

 1. Informacje og贸lne, dane kontaktowe, inspektor ochrony danych
  1. Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO jest
   Cohesive sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Warszawie
   Hawajska 4 lok. 42, 02-776 Warszawa,
   wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod nr KRS: 0000413354,
   NIP: 7010336716, REGON: 146048522
   adres e-mail cohesive@cohesiv.tech, nr telefonu: +48 601 567581
   (zwana dalej r贸wnie偶 芦Administratorem禄 lub 芦Cohesive禄).
  2. W przypadku jakichkolwiek pyta艅 zwi膮zanych przetwarzaniem Pa艅stwa danych osobowych, w ka偶dej chwili mog膮 Pa艅stwo skontaktowa膰 si臋 z Administratorem pod adresem do korespondencji Hawajska 4/42, 02-776 Warszawa, adresem e-mailowym cohesive@cohesiv.tech lub numerem telefonu +48 601 567581
 2. Najwa偶niejsze zasady
  1. Ochrona Pa艅stwa danych osobowych ma dla Administratora szczeg贸lne znaczenie. Cohesive dok艂ada najwy偶szej staranno艣ci, aby Pa艅stwa dane osobowe pozosta艂y poufne i bezpieczne, w szczeg贸lno艣ci odpowiednio chronione przed dost臋pem ze strony os贸b nieupowa偶nionych.
  2. Administrator przetwarza Pa艅stwa dane osobowe wy艂膮cznie w takim zakresie, jaki jest niezb臋dny do funkcjonowania Serwisu, 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮, umo偶liwienia Pa艅stwu korzystania ze 艣wiadcze艅 zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy, jak r贸wnie偶 dokonywania innych czynno艣ci opisanych w niniejszym dokumencie.
  3. Administrator przetwarza Pa艅stwa dane osobowe zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, w tym zgodnie z RODO oraz z ustaw膮 o ochronie danych osobowych.
  4. Podanie danych osobowych w wi臋kszo艣ci przypadk贸w wi膮偶e si臋 z zawart膮 przez Pa艅stwa umow膮 o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮. Podanie tych danych jest dobrowolne. Jednak偶e nieprzekazanie okre艣lonych, wskazanych w Polityce prywatno艣ci danych osobowych b臋dzie si臋 wi膮za艂o z brakiem mo偶liwo艣ci korzystania z us艂ug oferowanych przez Administratora lub przez podmiot leczniczy.
 3. Dane osobowe – definicja
  1. W my艣l przepis贸w RODO 芦dane osobowe禄 oznaczaj膮 wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
  2. Mo偶liwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, kt贸rej to偶samo艣膰 mo偶na bezpo艣rednio lub po艣rednio ustali膰, w szczeg贸lno艣ci na podstawie identyfikatora takiego jak imi臋 i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden b膮d藕 kilka szczeg贸lnych czynnik贸w okre艣laj膮cych fizyczn膮, fizjologiczn膮, genetyczn膮, psychiczn膮, ekonomiczn膮, kulturow膮 lub spo艂eczn膮 to偶samo艣膰 osoby fizycznej.
  3. W ramach og贸lnego poj臋cia danych osobowych RODO wyr贸偶nia tzw. 芦szczeg贸lne kategorie danych禄. Zgodnie z tre艣ci膮 Rozporz膮dzenia do szczeg贸lnych kategorii danych nale偶膮 dane osobowe ujawniaj膮ce: pochodzenie rasowe lub etniczne, pogl膮dy polityczne, przekonania religijne lub 艣wiatopogl膮dowe, przynale偶no艣膰 do zwi膮zk贸w zawodowych, dane genetyczne i biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, jak r贸wnie偶 dane dotycz膮ce zdrowia, seksualno艣ci lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.
  4. W艣r贸d Pa艅stwa danych osobowych, kt贸re przetwarza Administrator mog膮 znale藕膰 si臋 szczeg贸lne kategorie danych, w postaci danych o stanie zdrowia.
 4. Przetwarzanie danych osobowych 鈥 definicja
  1. Jako przetwarzanie danych nale偶y rozumie膰 ka偶d膮 czynno艣膰 (operacj臋) na danych osobowych, dokonywan膮 w spos贸b zautomatyzowany lub niezautomatyzowany.
  2. Do operacji przetwarzania danych zalicza si臋 m.in. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porz膮dkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przegl膮danie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przes艂anie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udost臋pnianie, dopasowywanie lub 艂膮czenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.
 5. Cele przetwarzania danych osobowych 鈥 og贸lne informacje
  1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w szczeg贸lno艣ci zwi膮zku z:
   1. 艣wiadczeniem us艂ug drog膮 elektroniczn膮,
   2. przekazywaniem danych u偶ytkownika podmiotowi leczniczemu w celu umo偶liwienia wykonania 艣wiadczenia zdrowotnego (Telekonsultacji),
   3. rozpatrywaniem reklamacji zwi膮zanych ze 艣wiadczeniem us艂ug oraz funkcjonowaniem Serwisu,
   4. wysy艂aniem, za Pa艅stwa zgod膮, informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮,
   5. automatycznym przetwarzaniem danych (profilowaniem),
   6. realizacj膮 obowi膮zk贸w prawnych ci膮偶膮cych na Administratorze,
   7. archiwizacj膮 danych osobowych.
  2. Pa艅stwa dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane r贸wnie偶 w innych celach, w takim wypadku ka偶dorazowo otrzymaj膮 Pa艅stwo od Administratora informacj臋 na ten temat, w spos贸b zgodny z obowi膮zkiem informacyjnym wynikaj膮cym z RODO (art. 13 i 14 RODO).
  3. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje (w zale偶no艣ci od celu, dla kt贸rego dane s膮 przetwarzane):
   1. dane identyfikacyjne: imi臋, nazwisko, PESEL,
   2. dane kontaktowe: adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail,
   3. dane niezb臋dne do wype艂nienia ankiety dotycz膮cej stanu zdrowia: informacje dotycz膮ce zdrowia, inne informacje podane dobrowolnie w zwi膮zku z wype艂nianiem ankiety.
  4. W odniesieniu do cz臋艣ci Pa艅stwa danych osobowych (wymienionych poni偶ej), ze wzgl臋du na mo偶liwo艣膰 dochodzenia przez Pa艅stwa roszcze艅 przeciwko Administratorowi z tytu艂u 艣wiadczonych us艂ug, Administrator b臋dzie przetwarza艂 Pa艅stwa dane do czasu up艂ywu okresu przedawnienia potencjalnych roszcze艅.
  5. Aktualnie terminy przedawnienia s膮 regulowane przepisami kodeksu cywilnego. Og贸lny termin przedawnienia roszcze艅 przys艂uguj膮cych osobom fizycznym w sprawach niezwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej wynosi 6 lat. Jednak偶e przepisy kodeksu cywilnego zawieraj膮 szczeg贸lne regulacje przewiduj膮ce d艂u偶szy termin przedawnienia roszcze艅 w sprawach m.in. o naprawienie szkody wyrz膮dzonej czynem niedozwolonym, o naprawienie szkody wynik艂ej ze zbrodni lub wyst臋pku, o naprawienie szkody na osobie. Dodatkowo w oparciu o przepisu kodeksu cywilnego, termin przedawnienia mo偶e by膰 przerwany lub podlega膰 zawieszeniu. Z uwagi na powy偶sze Administrator b臋dzie ka偶dorazowo monitorowa艂, czy dosz艂o do przedawnienia roszcze艅 zwi膮zanych ze 艣wiadczonymi us艂ugami i w zwi膮zku z tym, czy up艂yn膮艂 ju偶 termin przechowywania Pa艅stwa danych osobowych.
  6. Szczeg贸艂owe cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstaw膮 prawn膮 oraz okresem przetwarzania zosta艂y przedstawione w poni偶szej tabeli.
   (1) Przetwarzanie danych w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem us艂ug drog膮 elektroniczn膮
   Lp. Cel przetwarzania danych Zakres przetwarzanych danych (jakie dane przetwarza Administrator) Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przetwarzania
   1. Wype艂nienie formularza i rejestracja U偶ytkownika w Serwisie Dane zwyk艂e: imi臋 i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL (lub nr dokumentu to偶samo艣ci w przypadku nieposiadania nr PESEL), adres e-mail, nr telefonu 艢wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 – art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do czasu przedawnienia roszcze艅 zwi膮zanych z realizowanymi us艂ugami.
   2. Przes艂anie do U偶ytkownika e-mailowego potwierdzenia rejestracji w Serwisie Dane zwyk艂e: imi臋 i nazwisko, adres e-mail 艢wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 – art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do czasu przedawnienia roszcze艅 zwi膮zanych z realizowanymi us艂ugami
   3. Wype艂nienie przez U偶ytkownika ankiety zawieraj膮cej informacje o stanie zdrowia Dane zwyk艂e: imi臋 i nazwisko,
   Szczeg贸lne kategorie danych: informacje o stanie zdrowia podane przez u偶ytkownika poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie
   – Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w odniesieniu do danych zwyk艂ych) oraz
   – art. 9 ust. 2 lit. h RODO (w odniesieniu do szczeg贸lnych kategorii danych),
   dane b臋d膮 przetwarzane w celach zwi膮zanych z realizacj膮 us艂ugi przez Cohesive
   Do czasu przedawnienia roszcze艅 zwi膮zanych z realizowanymi us艂ugami
   4. Automatyczna analiza (przy wykorzystaniu opracowanego algorytmu) informacji podanych przez U偶ytkownika w ankiecie Dane zwyk艂e: imi臋 i nazwisko,
   Szczeg贸lne kategorie danych: informacje o stanie zdrowia podane przez u偶ytkownika poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie
   – Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w odniesieniu do danych zwyk艂ych 鈥 wykonanie us艂ug drog膮 elektroniczn膮) oraz
   – art. 9 ust. 2 lit. h RODO (w odniesieniu do szczeg贸lnych kategorii danych, kt贸re b臋d膮 przetwarzane w celach zwi膮zanych automatycznym przetwarzaniem danych, na podstawie zgody u偶ytkownika)
   Do czasu przedawnienia roszcze艅 zwi膮zanych z realizowanymi us艂ugami
   5. Przes艂anie do U偶ytkownika wiadomo艣ci e-mail zawieraj膮cej wyniki ankiety oraz informacje dotycz膮ce Telekonsultacji z lekarzem Dane zwyk艂e: imi臋 i nazwisko, adres e-mail,
   Szczeg贸lne kategorie danych: informacje o stanie zdrowia podane przez u偶ytkownika poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie
   – Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w odniesieniu do danych zwyk艂ych 鈥 wykonanie us艂ug drog膮 elektroniczn膮) oraz
   – art. 9 ust. 2 lit. h RODO (w odniesieniu do szczeg贸lnych kategorii danych, kt贸re b臋d膮 przetwarzane w celach zwi膮zanych automatycznym przetwarzaniem danych, na podstawie zgody u偶ytkownika)
   Do czasu przedawnienia roszcze艅 zwi膮zanych z realizowanymi us艂ugami
   6. Przes艂anie do podmiotu leczniczego wynik贸w ankiety U偶ytkownika oraz danych osobowych U偶ytkownika, w celu umo偶liwienia podmiotowi leczniczemu zrealizowanie Telekonsultacji Dane zwyk艂e: imi臋 i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL (lub nr dokumentu to偶samo艣ci w przypadku nieposiadania nr PESEL), adres e-mail, nr telefonu
   Szczeg贸lne kategorie danych: informacje o stanie zdrowia podane przez u偶ytkownika poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie
   – Art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO (w odniesieniu do danych zwyk艂ych) oraz
   – art. 9 ust. 2 lit. a i h RODO (w odniesieniu do szczeg贸lnych kategorii danych) 鈥
   dane b臋d膮 przetwarzane na podstawie zgody u偶ytkownika, w celach zwi膮zanych z realizacj膮 us艂ugi przez Cohesive oraz w celu umo偶liwienia podmiotowi leczniczemu wykonanie Telekonsultacji
   Do czasu przedawnienia roszcze艅 zwi膮zanych z realizowanymi us艂ugami
   7. Przyjmowanie od U偶ytkownika reklamacji dotycz膮cych realizowanych us艂ug drog膮 elektroniczn膮 Dane zwyk艂e: imi臋 i nazwisko, adres zamieszkania lub adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu, inne dane wskazane przez U偶ytkownika w reklamacji – Art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO (w odniesieniu do danych zwyk艂ych – dane b臋d膮 przetwarzane w celach zwi膮zanych z realizacj膮 us艂ugi przez Cohesive oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegaj膮cego na obs艂udze klient贸w) oraz
   – art. 9 ust. 2 lit. h RODO (w odniesieniu do szczeg贸lnych kategorii danych 鈥 dane te b臋d膮 przetwarzane na podstawie zgody, udzielonej przez U偶ytkownika poprzez podanie w reklamacji, z w艂asnej inicjatywy, informacji dotycz膮cych stanu zdrowia)
   Do czasu przedawnienia roszcze艅 zwi膮zanych z realizowanymi us艂ugami
   (2) Dane przetwarzane w celu prowadzenia dzia艂a艅 marketingowych, statystycznych oraz poprawy jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug
   Lp. Cel przetwarzania danych Zakres przetwarzanych danych (jakie dane przetwarza Administrator) Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przetwarzania
   1. Prowadzenie dzia艂a艅 marketingowych i statystycznych zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 Administratora, nawi膮zywanie relacji z klientami 鈥 w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora 鈥 w tym prowadzenie bazy u偶ytkownik贸w Serwisu Dane zwyk艂e: imi臋 i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL (lub nr dokumentu to偶samo艣ci w przypadku nieposiadania nr PESEL), adres e-mail, nr telefonu, liczba odbytych konsultacji Prawnie uzasadniony interes Administratora polegaj膮cy na marketingu produkt贸w i us艂ug (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie d艂u偶ej jednak ni偶 do czasu z艂o偶enia przez U偶ytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych w powy偶szym celu
   2. Przesy艂anie do U偶ytkownika ankiety dotycz膮cej poziomu zadowolenia z realizowanych us艂ug drog膮 elektroniczn膮 Dane zwyk艂e: imi臋 i nazwisko, adres e-mail,
   Dane dobrowolnie wskazane przez U偶ytkownika
   Prawnie uzasadniony interes Administratora polegaj膮cy na uzyskiwaniu informacji dotycz膮cych poziomu zadowolenia klient贸w ze 艣wiadczonych us艂ug (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), zgoda U偶ytkownika na otrzymanie i wype艂nienie ankiety (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie d艂u偶ej jednak ni偶 do czasu z艂o偶enia przez U偶ytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych w powy偶szym celu lub do czasu cofni臋cia zgody na przetwarzanie danych zawartych w ankiecie
   3. Przesy艂anie do U偶ytkownika informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮 na podstawie zgody U偶ytkownika Dane zwyk艂e: imi臋, nazwisko, adres e-mail Art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO (zgoda u偶ytkownika na otrzymywanie informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮, prawnie uzasadniony interes Administratora polegaj膮cy na marketingu jego produkt贸w i us艂ug) Przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie d艂u偶ej jednak ni偶 do czasu cofni臋cia przez U偶ytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮
   4. Prowadzenie korespondencji lub innych form komunikacji w jakiejkolwiek sprawie zwi膮zanej z dzia艂alno艣ci膮 Administratora, w tym w zwi膮zku z realizowanymi us艂ugami lub przes艂anymi informacjami handlowymi Dane zwyk艂e: imi臋 i nazwisko, adres e-mail,
   Dane dobrowolnie wskazane przez U偶ytkownika w toku prowadzonej korespondencji
   Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda U偶ytkownika na przetwarzanie danych wynikaj膮ca z zainicjowania kontaktu) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegaj膮cy na mo偶liwo艣ci obs艂ugi interesant贸w oraz prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej) Przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora zwi膮zanego z przechowywaniem korespondencji
   5. Analizowanie danych zbieranych automatycznie za po艣rednictwem Serwisu, w tym tworzenie profili preferencji, maj膮cych na celu dostosowanie kierowanej oferty do cech i potrzeb U偶ytkownika, poprawy jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug Dane zwyk艂e: imi臋 i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL (lub nr dokumentu to偶samo艣ci w przypadku nieposiadania nr PESEL), adres e-mail, nr telefonu
   Szczeg贸lne kategorie danych: informacje o stanie zdrowia podane przez u偶ytkownika poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie
   Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a w zw. z art. 22 ust. 4 RODO (zgoda na profilowanie, tj. na podejmowanie decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych) Przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie d艂u偶ej jednak ni偶 do czasu cofni臋cia przez U偶ytkownika zgody na automatyczne przetwarzanie danych
   (3) Dane osobowe przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych
   Lp. Cel przetwarzania danych Zakres przetwarzanych danych (jakie dane przetwarza Administrator) Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przetwarzania
   1. Archiwizowanie zbior贸w danych prowadzonych przez Administratora w ramach prowadzonej dzia艂alno艣ci Dane zwyk艂e: imi臋 i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL (lub nr dokumentu to偶samo艣ci w przypadku nieposiadania nr PESEL), adres e-mail, nr telefonu,
   Szczeg贸lne kategorie danych: informacje o stanie zdrowia podane przez u偶ytkownika poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, wyniki ankiety uzyskane poprzez automatyczn膮 analiz臋 przy wykorzystaniu algorytmu
   art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegaj膮cy na zachowaniu informacji s艂u偶膮cych do prowadzenia dzia艂alno艣ci) oraz art. 6 ust. 1 lit. c ROOD (wykonanie obowi膮zk贸w prawnych zwi膮zanych z zapewnieniem u偶ytkownikom dost臋pu do dotycz膮cych ich danych osobowych) Przez okres trwania Do czasu przedawnienia roszcze艅 zwi膮zanych z realizowanymi us艂ugami
   2. Tworzenie rejestr贸w czynno艣ci przetwarzania oraz ewidencji wymaganych na mocy przepis贸w RODO Dane zwyk艂e: imi臋 i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL (lub nr dokumentu to偶samo艣ci w przypadku nieposiadania nr PESEL), adres e-mail, nr telefonu art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 30 ust. 1 i 2 RODO (obowi膮zek prawny Administratora wynikaj膮cy z przepis贸w RODO) Przez czas prowadzenia dzia艂alno艣ci przez Administratora
   3. Ustalenie lub dochodzenie roszcze艅, obrona przed roszczeniami lub zarzutami Dane zwyk艂e: imi臋 i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL (lub nr dokumentu to偶samo艣ci w przypadku nieposiadania nr PESEL), adres e-mail, nr telefonu,
   Szczeg贸lne kategorie danych: informacje o stanie zdrowia podane przez u偶ytkownika poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, wyniki ankiety uzyskane poprzez automatyczn膮 analiz臋 przy wykorzystaniu algorytmu, inne informacje uzyskane w zwi膮zku z ewentualnymi post臋powaniami s膮dowymi i polubownymi
   Prawnie uzasadniony interes Administratora polegaj膮cy ustaleniu lub dochodzeniu roszcze艅 oraz obronie przed roszczeniami lub zarzutami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO 鈥 w zakresie danych zwyk艂ych oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO 鈥 w odniesieniu do danych o stanie zdrowia) Przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie d艂u偶ej jednak ni偶 do czasu przedawnienia roszcze艅 zwi膮zanych z realizowanymi 艣wiadczeniami
  7. Administrator wykorzystuje w ramach Serwisu narz臋dzia Google Analytics (narz臋dzia do analityki internetowej firmy). Google Analytics korzysta z metod, kt贸re umo偶liwiaj膮 analiz臋 korzystania przez Pa艅stwa ze strony internetowej 鈥 na przyk艂ad pliki cookies. Szczeg贸艂y us艂ugi s膮 dost臋pne pod linkiem:https://analytics.google.com/analytics/web/provision?hl=pl#/provision
   Zgodnie z zapewnieniami Google, w odniesieniu do u偶ytkownik贸w Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i w Szwajcarii jest Google Ireland Limited z siedzib膮 w Dublinie w Irlandii (Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland).
   Automatycznie zgromadzone informacje dotycz膮ce korzystania przez Pa艅stwa z Serwisu mog膮 by膰 przekazywane do serwera Google i tam przechowywane. Google zapewnia, 偶e korzysta z mechanizm贸w ochrony danych przewidzianych przez przepisy europejskie. Szczeg贸艂y dotycz膮ce ochrony danych przez Google s膮 dost臋pne pod linkiem:
   https://policies.google.com/privacy?hl=pl
   Mog膮 Pa艅stwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotycz膮cych korzystania przez Pa艅stwa z Serwisu (w tym Pa艅stwa adresu IP) przez Google, jak r贸wnie偶 przetwarzaniu tych danych przez Google, je艣li pobior膮 i zainstaluj膮 Pa艅stwo wtyczk臋 do przegl膮darki znajduj膮c膮 si臋 pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
  8. Administrator mo偶e otrzymywa膰 od Podmiotu leczniczego realizuj膮cego na Pa艅stwa rzecz Us艂ugi telemedyczne informacje statystyczne na temat 艣wiadcze艅 udzielonych na rzecz U偶ytkownik贸w Serwisu (np. liczby odbytych konsultacji, liczby wystawionych recept, zwolnie艅, etc.). Informacje statystyczne, o kt贸rych mowa w poprzednim zdaniu nie obejmuj膮 Pa艅stwa danych osobowych, tj. nie s艂u偶膮 do identyfikacji, a jedynie do realizacji cel贸w wewn臋trznych Administratora, w tym uzyskiwania informacji zwrotnych na temat 艣wiadczonych Us艂ug, co pozwala na popraw臋 jako艣ci 艣wiadcze艅 i ich lepsze dopasowanie do zapotrzebowania U偶ytkownik贸w.
   Istnieje mo偶liwo艣膰, 偶e w ramach wymiany informacji statystycznych Administrator otrzyma dane, kt贸re w okre艣lonej konfiguracji b臋d膮 pozwala艂y na po艣redni膮 identyfikacj臋 U偶ytkownika. Administrator nie dokonuje jednak czynno艣ci zwi膮zanych z ustalaniem Pa艅stwa to偶samo艣ci w oparciu o uzyskane dane statystyczne lub przypisywaniem konkretnym U偶ytkownikom okre艣lonych cech w oparciu o te dane.
  9. Korzystanie przez Pa艅stwa z Serwisu jest zwi膮zane z przesy艂aniem zapyta艅 do serwera, na kt贸rym zosta艂 umieszczony Serwis. Powy偶sze zapytania s膮 zapisywane na logach serwera. Logi obejmuj膮 m.in. IP Pa艅stwa urz膮dzenia, informacj臋 o przegl膮darce internetowej i systemie operacyjnym, z kt贸rego Pa艅stwo korzystaj膮, dat臋 i czas serwera. Powy偶sze dane nie s膮 艂膮czone (kojarzone) z konkretnymi osobami i nie s艂u偶膮 do Pa艅stwa identyfikacji. Logi serwera maj膮 charakter pomocniczego materia艂u s艂u偶膮cego do cel贸w administracyjnych. Zawarto艣膰 log贸w nie jest ujawniana nikomu poza osobami upowa偶nionymi do administrowania serwerem.
 6. Z jakich 藕r贸de艂 Administrator pozyskuje dane osobowe?
  1. Administrator pozyskuje dane osobowe z r贸偶nych 藕r贸de艂, w zale偶no艣ci od podmiotu danych i celu przetwarzania:
   1. dane U偶ytkownik贸w Serwisu
    Dane s膮 pozyskiwane bezpo艣rednio od U偶ytkownik贸w, na podstawie wype艂nionego formularza, a tak偶e w trakcie wykonywania us艂ug drog膮 elektroniczn膮.
   2. dane innych os贸b przekazane w toku prowadzonej korespondencji
    Administrator mo偶e otrzyma膰 Pa艅stwa dane osobowe od innych podmiot贸w, z kt贸rymi komunikuje si臋 w zwi膮zku ze 艣wiadczonymi us艂ugami w ramach prowadzonej dzia艂alno艣ci, przede wszystkim w korespondencji otrzymanej od innego U偶ytkownika Serwisu. W przypadku, gdy Administrator pozyskuje Pa艅stwa dane od innych podmiot贸w, dane te mog膮 obejmowa膰: imi臋 i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Je偶eli zakres otrzymanych przez Administratora danych osobowych nale偶膮cych do Pa艅stwa b臋dzie wykracza艂 poza wskazane wy偶ej kategorie danych, Administrator niezw艂ocznie poinformuje o tym Pa艅stwa, przekazuj膮c stosown膮 klauzul臋 informacyjn膮.
   3. dane adresat贸w dzia艂a艅 marketingowych
    Dane s膮 przekazywane bezpo艣rednio od Pa艅stwa w zwi膮zku z udzielon膮 zgod膮 na przesy艂anie informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮.
  2. W regulaminie 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 Administrator zobowi膮zuje U偶ytkownik贸w korzystaj膮cych z us艂ug Serwisu, do podawania swoich danych osobowych zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy. W praktyce dzia艂alno艣ci Administratora mo偶e si臋 jednak zdarzy膰, 偶e w formularzu z danymi osobowymi U偶ytkownik poda dane nale偶膮ce do innej osoby. W przypadku wykrycia takiej sytuacji i ustalenia, 偶e podane dane osobowe nienale偶膮ce do U偶ytkownika, nale偶膮 do Pa艅stwa, Administrator niezw艂ocznie poinformuje Pa艅stwa o tym fakcie oraz dope艂ni wymaganych prawem czynno艣ci zmierzaj膮cych do doprowadzenia przetwarzania do stanu zgodnego z prawem.
 7. Odbiorcy danych osobowych
  1. Administrator d膮偶y do zapewnienia przetwarzanym danym osobowym maksymalnej ochrony. W zwi膮zku z tym Administrator starannie dobiera podmioty, z kt贸rymi wsp贸艂pracuje lub z kt贸rych us艂ug korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych.
  2. Administrator nie udost臋pnia Pa艅stwa danych podmiotom trzecim, chyba 偶e jest to niezb臋dne do zapewnienia wykonania us艂ugi, prawid艂owego przetwarzania danych osobowych i realizacji przedmiotu dzia艂alno艣ci Administratora. Dane s膮 lub mog膮 by膰 udost臋pniane lub powierzane nast臋puj膮cym podmiotom:
   1. pracownikom lub wsp贸艂pracownikom Administratora posiadaj膮cym stosowne upowa偶nienie do przetwarzania danych,
   2. odbiorcom danych osobowych:
    1. a) podmiotowi leczniczemu realizuj膮cemu na Pa艅stwa rzecz 艣wiadczenia zdrowotne w ramach Telekonsultacji – MDT Medical sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Bia艂ymstoku (15-540), ul. 呕urawia 71, 53, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego, pod numerem 0000464120, z kapita艂em zak艂adowym w wysoko艣ci 200.000 z艂, NIP: 8461661353, REGON: 200786359,
    2. b) podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi pocztowe i kurierskie 鈥 w przypadku konieczno艣ci przes艂ania Pa艅stwu korespondencji tradycyjnej,
    3. c) podmiotom, wobec kt贸rych Administrator jest zobowi膮zany przekaza膰 dane osobowe na mocy powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa lub na mocy decyzji odpowiedniego organu;
   3. podmiotom przetwarzaj膮cym dane osobowe na zlecenie Administratora (na podstawie zawartych um贸w o powierzenie przetwarzania danych osobowych):
    1. podmiotom, kt贸re mog膮 uzyska膰 dost臋p do Pa艅stwa danych osobowych przy 艣wiadczeniu na rzecz Administratora us艂ug hostingu, us艂ug informatycznych utrzymania (SLA), us艂ug dostarczania poczty elektronicznej i innych elektronicznych 艣rodk贸w komunikacji, podmiotom obs艂uguj膮cym wykorzystywane przez Administratora bazy danych i systemy informatyczne, osobom prowadz膮cym jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pozostaj膮cym z Administratorem w ramach sta艂ego stosunku wsp贸艂pracy,
    2. Google 鈥 z uwagi na korzystanie z narz臋dzi Google na stronie internetowej Serwisu.
  3. Administrator mo偶e przekazywa膰 Pa艅stwa dane osobowe do kraj贸w trzecich (poza Uni臋 Europejsk膮), tj. do podmiotu Call4life z siedzib膮 w Izraelu, b臋d膮cego w艂a艣cicielem praw w艂asno艣ci intelektualnej do narz臋dzi informatycznych wykorzystywanych do 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 przez Administratora. Przekazanie danych wi膮偶e si臋 ze 艣wiadczeniem przez Call4life us艂ug utrzymania dotycz膮cych ankiet i algorytm贸w umo偶liwiaj膮cych analiz臋 danych zawartych w ankietach, wykorzystywanych przez Administratora do 艣wiadczenia us艂ug. Wskazany podmiot nie b臋dzie posiada膰 bie偶膮cego dost臋pu do Pa艅stwa danych osobowych. Dost臋p do danych jest mo偶liwy jedynie w przypadku wyst膮pienia awarii lub nieprawid艂owego dzia艂ania ankiety lub algorytmu.
  4. Administrator informuje, 偶e decyzj膮 z dnia 31 stycznia 2011 roku wydan膮 na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Pa艅stwie Izrael w odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, zmienionej Decyzj膮 Wykonawcz膮 Komisji (UE) 2016/2295 z dnia 16 grudnia 2016 roku, Komisja Europejska stwierdzi艂a, 偶e na potrzeby dyrektywy 95/46/WE (aktualnie na potrzeby RODO) Pa艅stwo Izrael uznaje si臋 za pa艅stwo zapewniaj膮ce odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej w zwi膮zku z automatycznym mi臋dzynarodowym przekazywaniem danych osobowych z Unii Europejskiej, lub, je艣li operacje przekazywania nie s膮 zautomatyzowane, s膮 one przedmiotem dalszego zautomatyzowanego przetwarzania w Pa艅stwie Izrael. Innymi s艂owy w odniesieniu do Izraela Komisja Europejska wyda艂a decyzj臋 o spe艂nianiu przez to pa艅stwo odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 45 ust. 1 RODO. Przekazywanie danych w powy偶szym zakresie nie wymaga dodatkowego zezwolenia.
  5. Administrator zapewnia, 偶e w odniesieniu do transferu danych, o kt贸rym mowa w ust. 3 i 4 powy偶ej, zostan膮 przedsi臋wzi臋te dodatkowe 艣rodki ochrony zmierzaj膮ce do minimalizacji zakresu przekazywanych danych oraz zapewnienia im bezpiecze艅stwa.
  6. Administrator mo偶e przekazywa膰 Pa艅stwa dane osobowe do kraj贸w trzecich, gdy wynika to z powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa unijnego b膮d藕 krajowego.
 8. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  W zakresie w jakim Administrator przetwarza Pa艅stwa dane osobowe w oparciu o sw贸j prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), mog膮 Pa艅stwo w ka偶dej chwili wnie艣膰 sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Sprzeciw mo偶e zosta膰 wniesiony w dowolnej formie, w tym na dane do kontaktu wskazane w pkt I powy偶ej.
 9. Inne uprawnienia w zwi膮zku z przetwarzaniem Pa艅stwa danych osobowych
  1. RODO przyznaje Pa艅stwu nast臋puj膮ce uprawnienia zwi膮zane z przetwarzaniem Pa艅stwa danych osobowych:
   1. prawo do 偶膮dania dost臋pu do swoich danych osobowych,
   2. prawo do 偶膮dania sprostowania danych osobowych,
   3. prawo do 偶膮dania usuni臋cia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
   4. prawo do 偶膮dania ograniczenia przetwarzania,
   5. prawo do przenoszenia danych.
  2. Je艣li przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie zgody mog膮 Pa艅stwo w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofn膮膰 udzielon膮 zgod臋. Cofni臋cie zgody nie wp艂ywa na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
  3. Uprawnienia, o kt贸rych mowa w ust. 1 i 2 powy偶ej mog膮 by膰 realizowane w dowolnej formie, w szczeg贸lno艣ci poprzez wys艂anie (i) wiadomo艣ci e-mail lub (ii) wys艂anie korespondencji tradycyjnej na adres Administratora wskazany w pkt I powy偶ej.
  4. Administrator odpowiada na 偶膮dania dotycz膮ce uprawnie艅, o kt贸rych mowa w ust. 1 i 2 niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie miesi膮ca od otrzymania 偶膮dania. W przypadku, gdy Pa艅stwa 偶膮danie ma skomplikowany charakter lub w przypadku znacznej liczby 偶膮da艅, Administrator mo偶e przed艂u偶y膰 termin rozpatrywania 偶膮dania o kolejne 2 miesi膮ce. Administrator poinformuje Pa艅stwa o przed艂u偶eniu terminu rozpatrzenia roszczenia, z podaniem przyczyn przed艂u偶enia.
  5. Maj膮 Pa艅stwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaj膮, 偶e przetwarzanie przez Administratora Pa艅stwa danych narusza przepisy obowi膮zuj膮cego prawa, w tym RODO.
  6. Nie wszystkie uprawnienia, o kt贸rych mowa w ust. 1 b臋d膮 Pa艅stwu przys艂ugiwa膰 w odniesieniu do ka偶dego przypadku przetwarzania. Jest to zale偶ne od rodzaju przetwarzania i jego podstawy prawnej.
  7. 呕膮dania dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych b臋d膮 rozpatrywane przez okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zgodnie z okresami wskazanymi w Rozdziale V niniejszej Polityki.
 10. Postanowienia ko艅cowe
  1. Korzystaj膮c z Serwisu, jak r贸wnie偶 wsp贸艂pracuj膮c lub komunikuj膮c si臋 z Administratorem w jakiejkolwiek sprawie maj膮 Pa艅stwo obowi膮zek przestrzega膰 prawa oraz dobrych obyczaj贸w, jak r贸wnie偶 szanowa膰 dane osobowe, prawa autorskie oraz dobra osobiste os贸b trzecich.
  2. W zwi膮zku z mo偶liwymi zmianami w zakresie przedmiotu dzia艂alno艣ci Administratora oraz w odniesieniu do wymaganych 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa danych osobowych, Administrator zobowi膮zuje si臋 dokonywa膰 okresowo przegl膮du i aktualizacji niniejszego dokumentu. O zakresie i tre艣ci zmian Administrator b臋dzie informowa膰 w Serwisie oraz b臋dzie wykonywa膰 wzgl臋dem Pa艅stwa w odpowiednim zakresie obowi膮zek informacyjny.